Zásady ochrany osobních údajů

Zpracovatel dat

Název společnosti: IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. (také Poskytovatel)

IČ: B63568513

Poštovní adresa: Cami del mig, 71 1º2ª, 08302 Mataró, (Barcelona)

E-mail: info@ipd2004.com

IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L., jako Zpracovatel osobních údajů pro webovou stránku, v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (RGPD), organickým zákonem 3/2018 ze dne 5. prosince (LOPDGDD) a dalšími platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a zákonem 34/2002 ze dne 11. července, o službách společnosti informační společnosti a obchodu elektronickými prostředky (LSSICE), vás informuje, že jsme zavedli opatření nezbytné zabezpečení technické a organizační povahy k zajištění a ochraně důvěrnosti, integrity a dostupnosti všech zadaných údajů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro následující účely:

Pro provádění nezbytných obchodních a administrativních postupů s uživateli webových stránek;

Pro zasílání obchodní reklamy e-mailem, faxem, SMS, MMS, prostřednictvím sociálních sítí nebo jakýmkoli jiným elektronickým nebo fyzickým prostředkem, předcházejícím výslovným souhlasem uživatele s tímto způsobem elektronické komunikace přihlášením se k NEWSLETTERu;

Pro odpovídání na dotazy a/nebo poskytování informací požadovaných uživatelem;

Pro provádění poskytování služeb a/nebo produktů, které uživatel zakoupil nebo na ně se přihlásil,

Pro použití vašich údajů ke kontaktování vás, jak elektronicky, tak i neelektronicky, s cílem získat váš názor na poskytovanou službu a

Pro vás informovat o změnách, důležitých událostech v ochraně osobních údajů, právních oznámeních nebo pravidlech pro soubory cookies.

Bude provedena analýza profilů a použitelnosti.

Údaje klientů a/nebo dodavatelů budou zpracovány v rámci smluvního vztahu, který je spojuje s odpovědnou osobou, s dodržením administrativních, daňových, účetních a pracovních povinností, které jsou nezbytné podle platné legislativy.

Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas tím, že zašlete dopis se subjektem "ODHLÁSIT" na info@ipd2004.com. 

V souladu s LSSICE se IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. neúčastní SPAM praktik, a proto neposílá obchodní e-maily, které nebyly předem požadovány nebo schváleny uživatelem. V důsledku toho má uživatel ve všech komunikacích, které od poskytovatele obdrží, možnost zrušit svůj výslovný souhlas s přijímáním našich komunikací.

Vaše osobní údaje nebudeme používat k žádným jiným účelům než ty, které jsou popsány, s výjimkou zákonné povinnosti nebo soudních požadavků

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas udělený k provádění výše popsaných účelů, který bude vyžádán v příslušném okamžiku označením příslušného políčka při shromažďování vašich údajů.

Neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebo nepřijetí této zásady ochrany osobních údajů znamená, že není možné přihlásit se, registrovat se nebo obdržet informace o produktech a službách poskytovatele.

V případech, kdy mezi stranami existuje předchozí smluvní vztah, bude legitimnost pro rozvoj administrativních, daňových, účetních a pracovních povinností, které jsou nezbytné podle platné legislativy, předchozí existence obchodního vztahu mezi stranami.

PŘEDÁNÍ NEBO PŘEVODY PŘÍJEMCI

IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. neprovádí žádný přenos nebo komunikaci údajů, pokud neexistuje rozumná potřeba dodržení právního postupu, zákonné povinnosti, nebo před získáním souhlasu uživatele.

Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů nebudou prováděny bez vašeho předchozího souhlasu, s výjimkou uzamčení nebo zrušení účtu v důkazu trestného činu spáchaného uživatelem. Poskytnuté informace budou v této době dostupné pouze poskytovateli.

IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. nebude přenášet shromážděné údaje třetím stranám, pokud neexistuje rozumná potřeba dodržet právní postup, zákonnou povinnost nebo získat předem souhlas uživatele.

Informace, které nám poskytujete prostřednictvím této webové stránky a aplikace, budou hostovány na serverech IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L., které byly objednány společností ARSYS INTERNET, S.L.U. (dále jen "poskytovatel") s CIF B85294916 a sídlem na adrese C/ Madre de Dios nº 21, 26004 Logroño (La Rioja), España. Zpracování dat této entity je regulováno smlouvou o zpracování mezi poskytovatelem a uvedenou společností. V žádném případě nebude tento správce údajů outsourcovat služby, které zahrnují zpracování údajů třetími stranami bez našeho předchozího souhlasu.

KOMUNIKACE

Jakékoli zaslání komunikace bude začleněno do Informačních systémů IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L.. Přijetím těchto podmínek a pravidel uživatel výslovně souhlasí s tím, že IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. provede následující aktivity a/nebo opatření, pokud uživatel neoznámí opakovaně:

· Zasílání obchodních a/nebo reklamních komunikací jakýmkoli dostupným prostředkem, informující uživatele o aktivitách, službách, akcích, reklamě, novinkách, nabídkách a dalších informacích týkajících se služeb a produktů souvisejících s aktivitou.

V případě, že uživatel výslovně souhlasil s přijímáním obchodních komunikací elektronicky přihlášením k ODBĚRU NOVINEK, zasílání takových komunikací elektronickými prostředky, informující uživatele o aktivitách, službách, akcích, reklamě, novinkách, nabídkách a dalších informacích týkajících se služeb a produktů IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. stejných nebo podobných těm, které byly původně předmětem smlouvy nebo zájmu uživatele.

Uchovávání osobních údajů po dobu stanovenou příslušnými ustanoveními.

PRAVA ZAINTERESOVANÝCH STRAN

Jako zainteresovaný uživatel můžete požádat o výkon následujících práv u společnosti IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L., a to tím, že pošlete dopis na adresu uvedenou v patičce nebo e-mail na adresu info@ipd2004.com, s předmětem: "Ochrana osobních údajů - PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRAN" a připojíte fotokopii vašeho občanského průkazu (DNI) nebo jakéhokoli analogického dokumentu, jak stanovuje zákon.

Práva:

Právo na přístup: umožňuje zainteresované straně získat informace o svých osobních údajích předložených ke zpracování.

Právo na opravu nebo vymazání: umožňuje opravit chyby a upravit údaje, které se ukážou jako nepřesné nebo neúplné.

Právo na zrušení: umožňuje odstranit údaje, které se ukážou jako nevhodné nebo nadměrné.

Právo na námitku: právo zainteresované strany neprovádět zpracování jejich osobních údajů nebo jej ukončit.

Omezení zpracování osobních údajů: zahrnuje označení uchovávaných osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

Přenositelnost údajů: umožňuje zainteresované straně předat údaje zpracovávající osobě, aby je mohla přenést jiné osobě, bez zbytečných překážek.

Právo nebýt předmětem automatizovaných individuálních rozhodnutí (včetně tvorby profilů): právo nebýt předmětem rozhodnutí založených na automatizovaném zpracování, která mají vliv nebo významně ovlivňují uživatele.

 Jako uživatel máte právo kdykoli odvolat souhlas. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost prováděného procesu před odvoláním souhlasu.

Máte také právo podat stížnost u dozorčího úřadu, pokud máte podezření, že vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů mohla být porušena (agpd.es).

UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje budou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu s námi nebo až do vykonání vašeho práva na zrušení nebo námitku nebo omezení zpracování. Nicméně některé osobní údaje identifikace a provozní údaje budeme uchovávat po dobu maximálně 2 let, pokud to vyžaduje soud nebo soudy nebo pro zahájení interních opatření vyplývajících z nevhodného použití webové stránky.

Vaše údaje nebudou podléhat rozhodnutím založeným na automatizovaném zpracování, které by ovlivnilo vaše údaje.

DALŠÍ INFORMACE

SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE:

Údaje shromážděné odpovědnou stranou jsou následující:

Ty, které uživatelé poskytují prostřednictvím různých služeb nabízených na webových stránkách.

Ty, které jsou zahrnuty do různých formulářů poskytovaných na webových stránkách.

Údaje shromážděné prostřednictvím "cookies" za účelem zlepšení zážitku z prohlížení, jak je uvedeno v pravidlech pro cookies.

Odmítnutí poskytnutí povinných údajů povede k nemožnosti poskytnout požadavek, na který se vztahuje. Uvádíte, že informace a údaje, které nám poskytujete, jsou přesné, aktuální a pravdivé. Žádáme vás, abyste nám v případě změny těchto údajů okamžitě oznámili tyto změny, aby byly informace v procesu neustále aktuální a neobsahovaly chyby.

Pokud uzavřete smlouvu o službě/nakoupíte výrobek prostřednictvím našich webových stránek [LSSI_Web], budeme vás požádat o poskytnutí informací o vás, včetně vašeho jména, kontaktních údajů a informací o platební nebo debetní kartě.

Touto zásadou ochrany osobních údajů vás informujeme, že fotografie, které jsou zveřejněny na webových stránkách, jsou majetkem společnosti IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L., včetně fotografií nezletilých osob, u kterých bylo k získání souhlasu rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců obdrženo podpisem formulářů, které pro tento účel vytvořily instituce, které mají věci týkající se nezletilých osob v regulaci. Nicméně rodiče, opatrovníci nebo zástupci nezletilých osob jako držitelé práva na výkon těchto práv mohou vždy a písemně požádat o nepoužití obrazu nezletilé osoby. V tomto případě bude obraz pixelován.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Informujeme vás, že společnost IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. může mít přítomnost na sociálních sítích. Zpracování dat, které se provádí v souvislosti s lidmi, kteří se stávají následovníky na sociálních sítích (a/nebo provádějí jakoukoli akci spojenou se sociálními sítěmi) oficiálních stránek společnosti IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L., bude upravováno touto částí, stejně jako podmínky použití, zásady ochrany osobních údajů a přístupové předpisy, které patří k sociální síti, která je v každém případě příslušná a předem schválena uživatelem.

Společnost IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. bude zpracovávat vaše údaje s cílem správně spravovat vaši přítomnost na sociálních sítích, informovat vás o aktivitách, produktech nebo službách poskytovatele, stejně jako pro jakýkoli jiný účel, který předpisy sociálních sítí umožňují.

Zakázáno je zveřejňovat následující obsah:

Obsah, který je pravděpodobně nezákonný v souladu s národními, komunitárními nebo mezinárodními předpisy nebo který provádí aktivity, které jsou pravděpodobně nezákonné nebo porušují zásady dobré víry.

Obsah, který ohrožuje základní práva lidí, chová se necitlivě vůči síti, obtěžuje nebo může vyvolat negativní názory našich uživatelů nebo třetích stran, a obecně jakýkoli obsah, který společnost IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. považuje za nevhodný.

Obecně obsahující prvky, které porušují zásady zákonnosti, poctivosti, odpovědnosti, ochranu lidské důstojnosti, ochranu nezletilých, ochranu veřejného pořádku, ochranu soukromí, ochranu spotřebitele a práva duševního a průmyslového vlastnictví.

Stejně tak si společnost IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. vyhrazuje právo odstranit, bez upozornění na webových stránkách nebo na firemní sociální síti, obsah, který považuje za nevhodný.

Komunikace zaslané prostřednictvím sociálních sítí budou začleněny do souboru, který je majetkem společnosti IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L., a mohou vám posílat informace, které vás mohou zajímat.

Další informace a kontakty na společnosti, které jsou součástí společnosti IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L., najdete na následujícím odkazu: https://ipd2004.com/en/privacy-policy.

V každém případě pokud zašlete osobní informace prostřednictvím sociální sítě, bude společnost IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. zbavena odpovědnosti za bezpečnostní opatření platná na této platformě, což je odpovědnost uživatele, který by měl prověřit příslušné podmínky pro danou síť.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Informace, které poskytnete, budou zpracovávány důvěrně. Poskytovatel přijal všechna technická a organizační opatření a všechny úrovně ochrany nezbytné k zajištění bezpečnosti zpracování dat a zabránění jejich změně, ztrátě, krádeži, zpracování nebo neoprávněnému přístupu, v souladu se stavem techniky a povahou uložených dat. Rovněž se zaručuje, že zpracování a záznam v souborech, programech, systémech nebo zařízeních, prostorách a centrech splňuje požadavky a podmínky integrity a bezpečnosti stanovené v platné legislativě.

Jazyk platný pro tuto zásadu ochrany osobních údajů je španělština. V případě rozporu mezi verzemi v jiných jazycích bude mít přednost španělská verze.

PODÁNÍ ŽIVOTOPISU (Curriculum Vitae)

V případě, že uživatel zašle svůj životopis prostřednictvím našich webových stránek, informujeme ho, že poskytnuté informace budou zpracovávány za účelem zařazení do výběrových procesů, které mohou existovat, s cílem provést analýzu žadatelova profilu a vybrat nejlepšího kandidáta na volné pracovní místo v naší společnosti (poskytovatel). Upozorňujeme, že toto je jediný oficiální postup pro přijetí vašeho životopisu, a proto nebudou přijímány životopisy odeslané jiným způsobem. V případě změny poskytnutých údajů nás, prosím, informujte písemně co nejdříve, abychom mohli udržovat vaše údaje aktuální.

Vaše údaje budou uchovávány po dobu maximálně jednoho roku, po kterém budou údaje smazány s plným respektem k důvěrnosti jak v průběhu zpracování, tak i v následné likvidaci.  V tomto smyslu, pokud po uplynutí uvedeného termínu budete chtít nadále pokračovat v účasti ve výběrových procesech společnosti (poskytovatele), znovu nám zašlete svůj životopis.

Vaše údaje mohou být zpracovány a/nebo sděleny členům naší skupiny během doby uchování vašeho životopisu a pro stejné účely, které byly dříve uvedeny.

ODBĚR BLOGU

Pokud se uživatel přihlásí k odběru blogu, informujeme vás, že poskytnuté informace budou zpracovány k řízení vaší přihlášky k informačnímu blogu s aktualizačními oznámeními a budou uchovávány tak dlouho, jak bude trvat vzájemný zájem na udržení do konce dohody. Jakmile toto účelu již nebude třeba, budou odstraněny s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními pro zajištění pseudonymizace údajů nebo úplného zničení. Údaje nebudou sděleny třetím stranám, s výjimkou závazků vyplývajících z právních předpisů.

ÚČAST VE FÓRU

Pokud uživatel chce participovat na webových fórech, informujeme ho, že jakékoliv poskytnuté údaje budou zpracovány pro regulaci jeho účasti. Jakékoliv registrace nebo přenos osobních údajů poskytnutých uživatelem tohoto fóra zahrnuje jednoznačné vědomí a souhlas s právním upozorněním a zásadou ochrany osobních údajů stanovenou na webových stránkách. Údaje budou uchovávány tak dlouho, jak bude trvat vzájemný zájem na udržení konce dohody a až poté, co nebude třeba pro tento účel, budou odstraněny s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními pro zajištění pseudonymizace údajů nebo úplného zničení údajů. Publikace budou zobrazeny veřejně uživatelům online fóra.

ZVEŘEJNĚNÍ VAŠEHO POSUDKU

Pokud uživatel chce zveřejnit svůj posudek na webu, informujeme vás, že poskytnuté informace budou zpracovány k řešení navrhovaných návrhů, zkušeností nebo názorů týkajících se produktů a/nebo služeb, které budou publikovány na webových stránkách, a tím pomoci ostatním uživatelům. Údaje budou uchovávány tak dlouho, jak bude trvat vzájemný zájem na udržení konce dohody a poté, co nebude třeba pro tento účel, budou odstraněny s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními pro zajištění pseudonymizace údajů nebo úplného zničení údajů. Posudky budou publikovány na našich webových stránkách. Jediné osobní údaje, které budou zveřejněny o posudku, budou jména.

ZMĚNY V SOUČASNÉ ZÁSADĚ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. si vyhrazuje právo na změnu této politiky, aby ji přizpůsobila novým legislativním nebo judikatorním opatřením.

LEGISLATIVA

Za všechny účely platí, že vztah mezi IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004, S.L. a uživateli jejích telematických služeb, které jsou přítomny na této webové stránce, podléhá španělskému právu a jurisdikci, ke kterým strany výslovně přistupují, přičemž pro řešení všech konfliktů vzniklých nebo souvisejících s jejich používáním jsou příslušné soudy a tribunály v Barceloně.